*********

Deklaracja dostępności

 Deklaracja dostępności

 

Szkoła Podstawowa w Raciążu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://spraciaz.edupage.org// oraz BIP Szkoły Podstawowej w Raciążu

 

Data publikacji strony internetowej: 03.03.2010r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.09.2020r.

Strona internetowa placówki jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Szkoła dokłada  starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Niezgodności:

 1. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. 
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. 
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. 
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. 
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. 
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. 
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. 
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono  dnia: 22.09.2020r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Izabela Sadowska, sekretariat@mzsraciaz.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 679 11 81 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedur

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

W budynku głównym znajdują się 3 wejścia. Przy wejściu głównym jest podjazd dla wózków.

 

Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości.

 

Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 

Przy budynku jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

 

Wstęp z psem asystującym jest dozwolony.

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 

Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

 

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu
  09-140 Raciąż
  ul. Kilińskiego 62B
 • /fax (23) 679 11 81


Galeria zdjęć